Algemene Voorwaarden


GeWOLdig Gehaakt
Bankrekening: IBAN: NL64 ABNA 0433852763
Telefoon +31 (0)641967604
Email: info@gewoldiggehaakt


Website: https://www.gewoldiggehaakt.nl

Voorwaarden algemeen GeWOLdig Gehaakt om beide partijen te beschermen.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GeWOLdig Gehaakt en op alle met u (afnemers van producten van GeWOLdig Gehaakt) gesloten overeenkomsten.

1.2 Deze voorwaarden gelden ook voor markten en fairs met uitzondering van de artikelen 2 (bestellen) en 7 (retourrecht).

1.3 Verkoop via de website van GeWOLdig Gehaakt (www.gewoldiggehaakt.nl) valt ook onder deze voorwaarden.

1.4 Voor alle overeenkomsten die u met ons aangaat geldt de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.

2. Bestellen en Overeenkomst

2.1 Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webwinkel (www.gewoldiggehaakt.nl) of een email. U gaat hiermee automatisch akkoord met onze voorwaarden.

2.2. Indien u via email bestelt, ontvangt u van ons een bevestiging per email met de betaalinstructies.

2.3 GeWOLdig Gehaakt hanteert geen minimum bestelbedrag. GeWOLdig Gehaakt heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.

2.4 De verzending wordt afgehandeld door Mondail relay, PostNL en DHL. De verzendkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u (vooraf) betaald te worden.

2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat GeWOLdig Gehaakt uw bestelling in ontvangst heeft genomen.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van GeWOLdig Gehaakt zijn de actuele prijzen. Fouten voorbehouden.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is GeWOLdig Gehaakt bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 21% BTW, exclusief verzendkosten.

3.4 GeWOLdig Gehaakt is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4. Levering

4.1 GeWOLdig Gehaakt bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres aangeboden.

4.2 GeWOLdig Gehaakt hanteert de actuele pakketpost tarieven van PostNL en DHL

4.3 GeWOLdig Gehaakt handelt de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen twee weken na acceptatie van de bestelling bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.

4.4 Iedere bestelling wordt in een keer verstuurd. GeWOLdig Gehaakt voert geen naleveringen uit.

4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal GeWOLdig Gehaakt in overleg met u trachten een vergelijkbaar artikel te leveren.

4.6 Kosten die gemaakt moeten worden voor het herzenden van een product wegens een ongeldig opgegeven adres of omdat een pakket niet afgeleverd kon worden zijn voor kosten van de koper.

4.7. Ons streven is, na ontvangst van uw betaling binnen 1 a 2 werkdagen verzenden. Levering of leveringstermijnen zijn pas dan bindend wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4.8. Uw bestelling wordt door PostNL of DHL verstuurd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging van de postbezorging

4.9 GeWOLdig Gehaakt bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres aangeboden.

5. Betaling

5.1 U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen inclusief de door GeWOLdig Gehaakt berekende verzendkosten.

5.2. De betaling dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op NL 64 ABNA 0433852763 tnv D.M.van Egmond ovv het bestelde artikel en naam

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van GeWOLdig Gehaakt, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 GeWOLdig Gehaakt is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van GeWOLdig Gehaakt zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7. Klacht over artikel

7.1 Als u een klacht heeft over het artikel kunt u dit via een email of Whatsapp bericht kenbaar maken en zoeken we samen naar een passende oplossing.

7.2 Als in overleg het artikel vergoed wordt, dan maakt GeWOLdig Gehaakt gratis een nieuw artikel.

7.3. De verzendkosten voor een vergoed artikel zijn voor uw (de consument) rekening


8. Persoonsgegevens

8.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van GeWOLdig Gehaakt opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Uiteraard hanteert GeWOLdig Gehaakt bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.


9. Aansprakelijkheid

9.1 GeWOLdig Gehaakt is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.2 De aansprakelijkheid van GeWOLdig Gehaakt is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

10. Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar GeWOLdig Gehaatk is gevestigd bevoegd, tenzij GeWOLdig Gehaakt voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest

11. Kwaliteitsgarantie

11.1. Eventuele schrijffouten of onvolledigheden in de door u eigen aangevraagde tekst kunnen door ons niet gecorrigeerd worden. Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid voor zulke en gelijkende fouten in uw teksten uit. Onze standaard teksten moeten uiteraard zoals vermeld zijn.

11.2. Eventuele mankementen zijn ons binnen een week na ontvangst van de goederen schriftelijk of per email mee te delen.

11.3. Wanneer het geleverde incompleet of onvolledig is heeft u recht op nalevering van de incomplete of onvolledige goederen.

12. Overmacht
GeWOLdig Gehaakt is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van GeWOLdig Gehaakt alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

GeWOLdig Gehaakt behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is GeWOLdig Gehaakt gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien GeWOLdig Gehaakt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid en Garantie
GeWOLdig Gehaakt garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van GeWOLdig Gehaakt komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. GeWOLdig Gehaakt is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan GeWOLdig Gehaakt) deze gebreken onmiddellijk per email te melden aan GeWOLdig Gehaakt. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan GeWOLdig Gehaakt schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door GeWOLdig Gehaakt gegrond worden bevonden, zal GeWOLdig Gehaakt naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van GeWOLdig Gehaakt en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van GeWOLdig Gehaakt) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering] gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van GeWOLdig Gehaakt voor enige andere vorm van schade van GeWOLdig Gehaakt is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens GeWOLdig Gehaakt in gebreke is; B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van GeWOLdig Gehaakt en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; C) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


GeWOLdig Gehaakt is echter nooit aansprakelijk voor problemen met of voortvloeiend uit gebruik van de artikelen.

Disclaimer

GeWOLdig Gehaakt streeft ernaar de op deze website vermelde informatie zo up-to-date mogelijk te houden. GeWOLdig Gehaakt aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. De gegevens op onze website zijn puur informatief.

Tips

Voor opmerkingen en suggesties omtrent onze website kunt u ons mailen op info@gewoldiggehaakt.nl
Wij stellen uw tips zeer op prijs.

Copyright

Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming vooraf van GeWOLdig Gehaakt.